• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

O nas

Historia

S

towarzyszenie Młodych Wielkopolan powstało na kanwie Inicjatywy Poznańskiej – grupy młodych ludzi w wieku 20 – 30 lat z różnych środowisk, których połączyło przywiązanie do Wielkopolski.

Członkowie założyciele SMW: Zygmunt Bock, Ryszard Cebernik, Stanisław Dolaciński, Lidia Dziubek, Grzegorz Grabski, Eugeniusz Jacek, Andrzej Kusz, Józef Kusnierz, Tadeusz Łysiak,Włodzimierz Mrowiński, Alicja Puchała, Krzysztof Pupiec, Kazimierz Rzeżuchowski, Tadeusz Tomaszewski,Jacek Trzeciak, Grzegorz Wasilewski, Piotr Witkowski, Edward Wróblewski, Waldemar Ziomek.

Początek działalności Stowarzyszenia to oferta kierowania głównie do dzieci i młodzieży w zakresie wypoczynku, kultywowania tradycji i obrzędów regionalnych oraz integracja środowisk lokalnych działających na rzecz regionu. 

W roku 1995 rozszerzyliśmy naszą działalność o organizację festynów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, kursów, szkoleń i seminariów.

Na potrzeby organizowanych półkolonii, kolonii i obozów rozpoczęliśmy po uzyskaniu zgody z Kuratorium Oświaty kursy na wychowawców w placówkach wypoczynku i kursy kadry kierowniczej. W ciągu 21 lat w tych szkoleniach wzięło udział ponad 2,5 tys. osób z czego połowa z nich pracowała na naszych półkoloniach i obozach. Do dziś nasze kursy cieszą się uznaniem ze względu na wysoki poziom i doświadczenie wykładowców, byłych nauczycieli i dyrektorów placówek oraz osób zarządzających oświatą, turystyką i wypoczynkiem.

Od 1996 r. naszą ofertę programową systematycznie rozszerzamy o bezpłatne dyżury specjalistów, oferty dla seniorów i różnych grup zawodowych. Wówczas rozpoczęte działania są kontynuowane obecnie.

W 2004 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co wiąże się z nowymi przywilejami, ale i dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi, a  także standardami zwiększającymi przejrzystość działania. Gromadzone środki w ramach 1% przeznaczamy na rehabilitację i leczenie, zakup przyrządów ortopedycznych, organizację turnusów rehabilitacyjnych, edukację oraz organizację imprez sportowych.

Stowarzyszenie jest członkiem prawnym 4 organizacji:

Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich,

Członkiem założycielem Organizacji Turystycznej  „Szlak Piastowski”,

Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS,

Stowarzyszenia „ŚWIATOWID” 

Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.

Od 14 maja 1990 r. – dnia  rejestracji Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pracą organizacji kierował Zarząd pod przewodnictwem młodego pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej Waldemara Ziomka zamieszkałego w Koninie, który na początku lat 2000 wyjechał do Kanady  i obecnie jest profesorem na jednym z uniwersytetów.

W ramach działalności organów statutowych Stowarzyszenia na przestrzeni 25 lat w Zarządzie działało 30 osób, zaś w Trybunale Kontrolno – Orzekającym wypełniającym zadania komisji rewizyjnej 17 osób. Od marca 1995 do czerwca 2016 r. wspólnie z Tadeuszem Tomaszewskim jako  prezesem działa sekretarz i wiceprezes, a aktualnie członek Zarządu Laura Filipiak.

Obecny Zarząd na czele z Prezesem Stanisławem Dolacińskim (wieloletnim wiceprezesem i członkiem założycielem SMW) pracuje od 19 czerwca 2016 r. Trybunałem kieruje od wielu lat Marzena Dyc – Rewers, a osobą która funkcjonuje od grudnia 1990 roku tj. I Walnego Zebrania w Trybunale jest Andrzej Nowaczewski.

W ciągu 25 lat z oferty programowej Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan skorzystało ponad 500 tysięcy mieszkańców Wielkopolski w szczególności z terenu powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego. W imprezach sportowo – rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, seniorów i różnych grup społecznych uczestniczyło 225 tys. osób, a w półkoloniach w miejscu zamieszkania 43 tys. dzieci z terenu całej Wielkopolski. Na naszych półkoloniach i obozach pracowało ponad 3 tys. wychowawców i kierowników placówek.

W dalszym ciągu organizujemy półkolonie głównie we współpracy z gminami na terenie 3 powiatów z udziałem około 1 tys. uczestników. Dożywianie, opieka wakacyjna, bardzo bogaty program z elementami edukacji i wychowania to główne przesłanki tego projektu, w którym każdego roku uczestniczy od 10 do 30 partnerów publicznych wzbogacając treści programowe zorganizowanego wypoczynku.

Stowarzyszenie stara się również odpowiadać na występujące problemy społeczne:

organizujemy dla młodzieży szkolnej przez 16 lat wyprawkę szkolną, którą otrzymało 1200 osób,

kolonie i obozy dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią – dla 200 osób połączono z przekazaniem wyprawki szkolnej i podstawowego ubioru.

W okresie wysokiego bezrobocia zwłaszcza wśród młodzieży i środowisk wiejskich realizowaliśmy we współpracy z urzędami pracy, ministerstwem pracy oraz placówkami oświatowymi programy specjalne rynku pracy dla ponad 3 tys. młodych ludzi.

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest instytucja szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jako pracodawca od 1996 r. we współpracy z urzędami pracy w Gnieźnie, Poznaniu, Wągrowcu, Słupcy, Koninie, Śremie stworzyliśmy możliwość odbycia 221 osobom staży oraz podjęcia pracy na robotach publicznych.

Jako organizacja społeczna Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach społecznych, udział m.in. w kampanii referendalnej związanej z wejściem Polski do Unii Europejskiej i referendum konstytucyjnym.

Organizujemy od 15 lat festyny i akcje promocyjne związane z budowaniem szacunku dla symboli narodowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Narodowej, Święta Niepodległości. Popularyzację wiedzy wśród młodzieży szkolnej o naszych małych ojczyznach, zasadach funkcjonowania i kompetencjach władzy publicznej prowadzimy poprzez konkursy wiedzy, w tym najstarszy o gminie Niechanowo oraz roli młodzieży w Unii Europejskiej. Laureaci tych konkursów wiedzy otrzymują stypendia i nagrody finansowe oraz uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego ufundowane przez Europosłankę Krystynę Łybacką. Łącznie na stypendia zebraliśmy i przekazaliśmy laureatom  ponad 100 tys. złotych.

Jako organizacja pożytku publicznego wspieramy inne organizacje społeczne i ruchy obywatelskie. To u nas od 20 lat prowadzimy bezpłatne porady prawne, wypełnianie PIT-ów, przygotowanie dokumentów do rejestracji klubów sportowych i stowarzyszeń. Z naszej inicjatywy i pomocy powstało 25 UKS – ów, 12 klubów sportowych i 17 organizacji pozarządowych. Dla sektora pozarządowego i publicznego organizujemy szkolenia i seminaria z udziałem dobrych fachowców. Największe nasze zrealizowane projekty w tym zakresie to sport w okresie integracji europejskiej z udziałem Ireny Szewińskiej i innych olimpijczyków oraz przedstawicieli świata nauki, ustawa o działalności pożytku publicznego, koalicja na rzecz 1% podatku, fundusze europejskie dla obszarów wiejskich. W takich spotkaniach uczestniczyło od 100 do 400 osób.

Naszą aktywność statutową finansujemy z projektów zdobywanych w ramach konkursów na zadania publiczne, ofiarności darczyńców i pracy wolontariuszy.

Skuteczność naszych działań polega na umiejętności łączenia wysiłku Stowarzyszenia, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych. RAZEM stworzyliśmy od 1990 roku do dzisiaj szeroką ofertę programową, w której wzięło udział 500 tys. mieszkańców Wielkopolski.

Tadeusz Tomaszewski
Tadeusz TomaszewskiPrezes Honorowy Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
Stanisław Dolaciński
Stanisław DolacińskiPrezes Zarządu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
0
lat doświadczeń
0
uczestników szkoleń i seminariów
0
uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych
0
wyprawek szkolnych
0
uczestników kolonii i obozów
0
uczestników półkolonii
0
uczestników imprez dla osób z niepełnosprawnościami
0
potrzebujących objętych pomocą

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.